Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців

апарату Лиманської районної державної адміністрації

 1. Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації (далі відділ  ведення  Реєстру)є структурний підрозділ апарату районної державної адміністрації , підзвітний та підконтрольний і підпорядковується йому.

 2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії,  голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови  районної державної адміністрації, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ.

 3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

 3.1. Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища,  які входять до складу Лиманського району ,   а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

 3.2. Складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

 4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

 4.1. Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно- правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

 4.2. Веде облік усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

 4.3. Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

 4.4. Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

 4.5. Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

 4.6. Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

 4.7. Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

 4.8. Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру;

 4.9. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

 4.10. Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

 4.11. Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців";

 4.12. Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

 4.13. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 5. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

 6.Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України "Про Державний реєстр виборців".

 7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, консульськими установами України за кордоном, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

 8. Відділ ведення Реєстру очолює керівник, який має вищу освіту, як правило, юридичну.

 Керівник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 9. Керівник відділу ведення Реєстру:

 9.1. Забезпечує виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на відповідній території;

 9.2 Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

 9.3 Розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

 9.4. Видає розпорядження у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", організовує і контролює їх виконання;

 9.5. Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

 9.6. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

 9.7. Підписує документи, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців", що скріплюються печаткою місцевої державної адміністрації;

 9.8. Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців";

 9.9. Представляє відділ  ведення Реєстру в органах державної влади і самоврядування, установах і організаціях , забезпечує взаємодію відділу ведення   Реєстру з ними у вирішенні питань, що належать до компетенції відділу ведення Реєстру;

 9.10. Періодично звітує перед заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації про виконання планів роботи, стан справ з питань віднесених до компетенції відділу ведення Реєстру;

 9.11. Вирішує   питання про взаємодію відділу з відділами, управліннями , іншими підрозділами райдержадміністрації, органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування;

 9.12. Готує і подає керівнику апарату для подальшого затвердження головою райдержадміністрації Положення про відділ ведення Державного Реєстру виборців;

 9.13. Розробляє посадові інструкції працівників відділу ведення Реєстру та подає їх на затвердження заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації;

 9.14. Виконує інші повноваження.

 10. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації. На працівників відділу ведення Реєстру поширюються основні обов’язки і права державних службовців, передбачені Законом України «Про Державну службу», іншими нормативними актами, що стосуються державних службовців.