17.10.2017

Протокол № 2 засідання Громадської ради при Лиманській райдержадміністрації від 10 жовтня 2017 року

ПРОТОКОЛ №2

засідання Громадської ради

при Лиманській районній державній адміністрації

 

10 жовтня 2017 року                                                                                                              смт Доброслав

На засіданні Громадської ради (далі ГР) при Лиманській районній державній адміністрації присутні члени ГР, представник інституту громадянського суспільства, який не є членом ГР, представник ЗМІ.

Засідання провів голова ГР Калюжний В.Л.

Порядок денний

  1. Розгляд та затвердження Положення про ГР при Лиманській райдержадміністрації.

Виступив Калюжний В.Л. Доповів, що  кворум для прийняття рішення є. На засіданні присутні 12 із 13 членів ГР. Відсутня Родіна Л.Ф. з поважної причини. Запитав щодо підтвердження поважності причини відсутності Білоконя А.А. на установчих зборах ГР 25 вересня 2017 року. Білоконь А.А. представив документ, що посвідчує його лікування в термін з 18 по 27 вересня 2017 року. Обговорили, вирішили вважати лікарняний поважною причиною.

Виступив Калюжний В.Л. Запропонував, як домовились раніше через Месенжер Фейсбуку, взяти за основу проект Положення, розроблений Поляковою І.П. із внесенням змін та доповнень інших членів ГР.

Вирішили, щоб Полякова І.П. зачитувала Положення, інші члени ГР вносили пропозиції по ходу.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Пропозиція Бульби В.О. до пункту 4: «Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про Громадську раду» внести уточнення «даного».

Голосували: «за» - одноголосно.

Вирішили: викласти пункт 4 в такій редакції: «Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження даного Положення про Громадську раду»

Розділ IІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

Пропозиція Ладиненка А.В. до пункту 2.1 «Готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом» та пункту 2.2. «Готує   та   подає   райдержадміністрації  пропозиції  щодо  організації
консультацій з громадськістю»; Запропонував вилучити пункт 2.2 і додати до пункту 2.1 «та організації».

Голосували: «за» - одноголосно.

Вирішили: видалити підпункт 2.2, а підпункт 2.1 викласти в такій редакції: «Готує  та  подає  райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану та організації проведення  консультацій  з громадськістю, а також щодо проведення
консультацій, не передбачених таким планом».

Пропозиція Ладиненко А.В. до підпункту 2.10. «Здійснює діяльність в інших формах, що сприяє виконанню її завдань і не суперечить законодавству України». Запропонував внести доповнення: після слова «завдань» уточнити «в межах повноважень». Пояснив, що ГР працює при РДА і може здійснювати свої повноваження тільки в межах повноважень РДА.

Виступили:

Полякова І.П виступила проти цього, оскільки, за її словами, таке формулювання обмежить повноваження ГР, яка діє в межах чинного законодавства. Те, що не відповідає закону, і так не буде зроблено. Сьогодні неможливо передбачити усіх можливих форм діяльності ГР, завтра можуть з’явитись нові форми, і ми зможемо брати участь в усьому, що не суперечить чинному законодавству. Не варто себе обмежувати таким формулюванням.

Голопотелюк О.О. висловив думку, що чинна редакція проекту є універсальною і вона ширша, ніж пропонує Ладиненко А.В. Запропонував взяти за основу і затвердити пункт 2.10 в редакції Полякової І.П.

Калюжний В.Л. запропонував проголосувати за варіант Полякової І.П., а потім за поправку Ладиненка А.В.

Голосували:

за редакцію Полякової І.П.:

«за» - 11

«проти» - 1

за правку Ладиненка А.В.:

«за» - 2

«проти» - 10

Вирішили: залишити підпункт 2.10 в редакції Полякової І.П.

 

Пропозиція Свяченого Ю.А. внести в Положення додатковий підпункт 2.11

«Ініціює і бере участь у перевірках фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів Лиманської РДА при зверненні громадян чи при наявності ґрунтовних підстав (порушень, зловживань) сумісно з створеними комісіями Лиманської РДА, ДАСУ, чи іншими контролюючими органами, якщо це не заборонено Законом».

Виступив Ладиненко А.В. Висловив думку, що члени ГР не спеціалісти, щоб робити ревізії, і не мають права ініціювати, а тільки пропонувати. Як дорадчо-консультативний орган ГР може внести пропозицію, а орган виконавчої влади приймає рішення, чи створювати комісії і чи включати в їх склад представників Громадської ради. Запропонував відкоригувати цей пункт.

Калюжний В.Л. запропонував проголосувати за пропозицію Свяченого Ю.А.

Голосували:

«за» - 3

«проти» - 7

«утримались» - 2

Вирішили: не вносити до розділу ІІ підпункт 2.11

Полякова І.П. відзначила, що необхідно змінити нумерацію: пункт 2.3 вважати 2.2 і так далі.

 

Пропозиція Ладиненка А.В. до підпункту 3.6. «Брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі)». Запропонував вилучити цей підпункт, оскільки він розкритий в попередніх підпунктах.

Виступила Полякова І.П.  Знову наголосила, що сьогодні неможливо передбачити наперед усі форми, в яких може діяти ГР, тому не треба обмежувати свої повноважень. Запропонувала таку редакцію: «Брати участь в інших формах, що не суперечить чинному законодавству, у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі)».

Обговорили, голосували за пропозицію Полякової І.П.:

 «за» - одноголосно

Вирішили: викласти підпункт 3.6 «Брати участь в інших формах, що не суперечить чинному законодавству, у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі)».

 

Пропозиція Ладиненка А.В. до підпункту 3.7. «Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів, звертатися до них з інших питань». Запропонував додати «в межах повноважень, визначених даним положенням».

Виступили:

Голопотелюк О.О. запропонував не звужувати повноважень ГР, прописувати їх більш універсально, не в межах положення, а в межах чинного законодавства.

Полякова І.П. відзначила, що в другому пункті загальних положень передбачено, що ГР діє в межах чинного законодавства. Не треба підкреслювати це в кожному пункті. Згідно з Конституцією України  громадянам дозволено все, що не заборонено законом, а органи влади діють іншим чином, їм дозволено лише те, що передбачено законом. ГР – не орган влади, і не варто обмежувати себе положенням, якщо чинне законодавство наші права розширює. Немає підстав звужувати себе по кожному пункту.

Голосували за пропозицію Ладиненка А.В.:

 «за» - 6

«проти» - 5

«утрим» - 1

Вирішили: внести дану правку і затвердити підпункт 3.7. в такій редакції «Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів, звертатися до них з інших питань, в межах повноважень, визначених даним положенням».

 

Пропозиція Ладиненка А.В. до підпункту 3.8. «Направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів, що діють на території Лиманського району». Пояснив, що на його думку, ГР не має права звертатись до публічних органів (законодавча, виконавча, судова). Потрібно чітко визначити межі своїх повноважень. А саме тих органів, які входять в межі повноважень РДА, відповідно до закону про РДА. Запропонував слова «публічної влади» замінити на «місцевих органів публічної влади в межах компетенції РДА або місцевої публічної адміністрації».

Виступили:

Голопотелюк О.О. доповів, що категорично проти цієї правки, бо ГР знову себе звужує. Запропонував залишити цей підпункт без змін.

Полякова І.П. пояснила, що якщо ГР звернеться з якимось запитом і перевищить свої повноваження (тобто інформація є конфіденційною чи з обмеженим доступом), їй завжди на це вкажуть з посиланням на норми чинного законодавства).  З цією правкою ми відкидаємо органи місцевого самоврядування.

Ладиненко А.В. наголосив, що місцевий орган самоврядування має представницький та виконавчий орган. До представницького ГР не має права звертатись. Але представницький орган може створити свою громадську раду. У виконавчому органі є делеговані державою повноваження, які контролює РДА. І ГР може діяти тільки в межах повноважень райдержадміністрації.

Романенко С.А. висловила думку, що ГР не повинна себе обмежувати даним Положенням

Свячений Ю.А. висловив думку про те, що таким чином можна так обмежити повноваження ГР, що орган буде мати менше прав на звернення, ніж звичайний громадянин.

Калюжний В.Л. висловив сумнів щодо того, що ГР отримає більше можливостей, якщо буде звертатись до цих органів напряму. Можливо ефективніше буде звертатись до цих органів через РДА.

Голосували за базове положення:

 «за» - 7

«проти» - 2

«утримались» -  3

Вирішили: залишити підпункт 3.8 без змін.

 

Пропозиція Ладиненка А.В.  до підпункту 3.15. «Розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування». Додати «у сфері делегованих державою повноважень, що контролюються райдержадміністрацією».

Голосували:

«за» - 11

«утримал» - 1

Вирішили: викласти підпункт 3.15. в такій редакції: «Розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у сфері делегованих державою повноважень, що контролюються райдержадміністрацією».

 

Пропозиція Ладиненка А.В. до пункту 4 (прописати детально, що мається на увазі, порядок) «Члени Громадської ради мають доступ  до приміщень, в яких розміщена райдержадміністрація та її структурні підрозділи»

Виступили:

Полякова І.П. відзначила, що це дискусійне питання. Не зрозуміло, що мається на увазі: доступ до приміщення райдержадміністрації, чи до кабінетів, чи до документів. Запропонувала прописати: «в порядку, що не суперечить  чинному законодавству та передбаченому внутрішньою діяльністю організації», а потім окремо розробити внутрішній документ, проконсультуватись, щоб не порушити прав державних службовців.

Свячений Ю.А. виступив за те, щоб у членів громадської ради був доступ до кабінетів, бо, на його думку, це не їхня власність, кабінети – державні.

Калюжний В.Л. відзначив, що у разі виникнення питань відносно роботи того чи іншого структурного підрозділу РДА, щоб детальніше розібратись, перевірити, вивчити питання, можна звернутись до райдержадміністрації з пропозицією запросити того чи іншого держслужбовця на засідання ГР і запитати. Але не ходити по кабінетах.

Ладиненко А.В.: або звернутись до РДА з проханням надати дозвіл на доступ до того чи іншого приміщення.

Калюжний В.Л. запропонував проголосувати за внесення цього пункту в дане положення з умовою, що детальніше це буде обговорено під час голосування щодо внутрішньої документації.

Голосували:

«за» - одноголосно

Пропозиція Свяченого Ю.А. уточнити пункт 5 «При виконанні громадських обов’язків відповідно до даного Положення  члени Громадської ради мають право засвідчувати свою особу відповідним Посвідченням» щодо видачі посвідчень.

Виступили:

Бульба В.О. виступила проти посвідчень, щоб не було зловживань. Минуле скликання ГР працювало без посвідчень. Нас всього 13 чоловік, нас і так знають як голів громадських організацій.

Голопотелюк О.О. Висловив думку про те, що посвідчення передбачає індивідуальну роботу, а сила ГР в самій раді, що всі разом. Діяльність ГР буде ефективнішою, якщо ми будемо мати спільну позицію. Спільним рішенням ми можемо отримати будь-яку інформацію. Немає необхідності в посвідченнях.

Свячений Ю.А. повідомив, що досвід його громадської діяльності говорить про необхідність мати посвідчення.  

Юрьєва А.І. виступила проти посвідчень, поділившись своїм досвідом громадської роботи. Розповіла, що працює і в школах, і в лікарнях, і ніде не має проблем із доступом. Підкреслила, що все залежить від того, як працювати.

Калюжний В.Л. вніс пропозицію виключити з базового положення пункт 5.

Голосували:

«за» -7

«проти» - 2

«утримал» - 3

Вирішили: виключити з базового положення пункт 5. 

Пропозиція Ладиненка А.В. до пункту 6 «Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер для райдержадміністрації та усіх інших суб’єктів, розташованих на території її діяльності, і є обов’язковими для розгляду». Запропонував  додати після слова «діяльності» «в межах діяльності РДА».

Виступили:

Ладиненко А.В. висловив думку, що ГР не має права сама виходити на ці суб’єкти, тільки через райдержадміністрацію, можна тільки вносити пропозиції, а РДА приймає рішення і виходить на суб’єкт, бо ГР – не відділ РДА, а дорадчий орган.

Романенко С.А.  запропонувала залишити пункт без змін, бо ГР в будь-якому разі буде звертатись через РДА. Тут мова йде не про те як звертатись, а про обов’язковість розгляду, попередня ГР працювала по цьому пункту, і тут не було проблем.

Голопотелюк О.О. запропонував вилучити слова «інших суб’єктів».

Калюжний В.Л. запропонував залишити пункт в існуючій редакції.

Голосували:

«за» - 8

«проти» - 2

«утримались» - 1

Вирішили: залишити пункт 6 без змін.

 

 

Розділ IІІ. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 
Пропозиція Бульби В.О. до пункту 4 «Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами  та  не  може  становити  більш як 35 осіб». Запропонувала вилучити слова «та  не  може  становити  більш як 35 осіб».

Голосували:

«за» - 10

«проти» - 0

«утримались» - 2

Вирішили: викласти пункт 4 в такій редакції: «Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами».

 

Розділ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ  ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

 

Пропозиція Бульби В.О. до підпунтку 1.5. «Бути членом постійних комісій (не більше двох одночасно), експертних груп та інших робочих органів громадської ради». Запропонувала не утворювати постійних комісій через невеликий чисельний склад ГР, а прописати: «Бути членом тимчасових комісій, експертних груп та інших робочих органів ГР».

Голосували:

«за» - одноголосно

Вирішили: викласти підпункт 1.5. в такій редакції: «Бути членом тимчасових комісій, експертних груп та інших робочих органів ГР»

Пропозиція Свяченого Ю.А. доповнити розділ підпунктом 1.13 «Брати участь у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами».

Виступили:

Бульба В.О. доповіла, що вона як голова ГР попереднього складу була членом колегії РДА. На інших засіданнях були присутні тільки керівники ГР (голова, заступник, секретар).

Голопотелюк О.О.  запропонував записати «бути присутнім», на це має право кожен член ГР, але не виступати і не голосувати без делегування таких повноважень рішенням ради.

Полякова І.П. У разі якщо член ГР відповідальний за якесь питання або в тимчасовій комісії з приводу якогось напрямку роботи РДА, потрібно передбачити його право на завчасне повідомлення про те, що відповідні наради відбудуться. Щоб член ГР послухав, зібрав інформацію і в подальшому міг внести свої пропозиції, рекомендації. Запропонувала викласти пункт в такій редакції: «завчасно отримувати інформацію про заходи, наради, засідання, що проводяться РДА та брати участь у них».

Обговорили детальніше.

Голосували за редакцію: «Завчасно отримувати інформацію про заходи та бути присутніми на них»:

 «за» - одноголосно

Вирішили викласти підпункт 1.13 в такій редакції: «Завчасно отримувати інформацію про заходи (наради, засідання колегій тощо), що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, та бути присутніми на них». 

Пропозиція Свяченого Ю.А. уточнити підпункт 6.2. «Відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів підряд). Поважність причини відсутності посвідчується відповідним документом не пізніше дати наступного засідання Громадської ради». Запропонував уточнити цей підпункт щодо поважності причин та кількості пропусків.

Обговорили і виробили спільне формулювання, змінивши «Поважність причини відсутності посвідчується відповідним документом не пізніше дати наступного засідання Громадської ради» на «Поважність причини повідомляється на наступному засіданні ГР».

Голосували:

«за» - 11

«проти» - 1

Вирішили: викласти підпункт 6.2 в наступній редакції: «Відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів підряд). Поважність причини повідомляється на наступному засіданні ГР».

Пропозиція Свяченого Ю.А. видалити пункт 6.3   «Не повідомлення членом Громадської ради про свою відсутність на засіданні у спосіб, визначений громадською радою (більше двох разів підряд)».

Обговорили і вирішили залишити, бо це пов’язано з попередньо прийнятим пунктом.

Пропозиція Свяченого Ю.А. до пункту 6.4. «Письмового повідомлення інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства у громадській раді». Запропонував змінити на: «Письмового повідомлення інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання чи заміну свого представника у громадській раді». Запропонував внести слова «чи заміну», що громадські організації мали право не просто відкликати своїх представників в ГР, якщо ті не працюють, а замінювати їх іншими.

Виступили:

Калюжний В.Л. висловився проти, оскільки відповідно до типового положення про ГР на установчих зборах голосували за персональний склад.

Юрьєва А.І. наголосила на тому, що громадські організації повинні одразу делегувати того, хто буде працювати. Кожен член обраної ГР ставив свій підпис під згодою. Ми тут як особистості, голосували не за громадські організації, а за конкретних людей, враховуючи їхні біографічні довідки. Заміну представників ГР доведеться проводити через установчі збори. Так у нас не буде часу на наші безпосередні функції.

Голосували за те, щоб внести запропоновану правку:

«за» - 2

«проти» - 6

«утримались» - 4

Вирішили: не вносити зазнечену правку.

 

Пропозиція Калюжного В.Л. виключити з положення пункт 7. «У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради». Оскільки в ГР немає черги.

Голосували:

«за» - 7

«проти» - 1

«утримались» - 4

Вирішили: виключити з розділу ІV пункт 7.

 

Пропозиція Калюжного В.Л. вилучити пункт 9. «У разі неможливості виконання повноважень членом громадської ради в зв’язку із поважними причинами та заявленого бажання інститутом громадянського суспільства до продовження роботи в громадській раді такий інститут має пріоритетне право на заміну свого представника».

Голосували:

«за» - одноголосно

Вирішили: вилучити з розділу ІV пункт 9.

 

 

Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

Пропозиція Свяченого Ю.А. до пункту 4. «Повноваження голови громадської ради, його заступників можуть бути припинені за рішенням громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні громадської ради, так і за рішенням громадської ради у разі виникнення інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в громадській раді,тощо). До припинення повноважень голова громадської ради, його заступник виконують покладені на них обов’язки». Запропонував додати «неналежне виконання функції голови ГР».

Голосували:

«за» - 11

«утримались» - 1

Вирішили: викласти пункт 4 в такій редакції: «Повноваження голови громадської ради, його заступників можуть бути припинені за рішенням громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні громадської ради, так і за рішенням громадської ради у разі виникнення інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в громадській раді, неналежне виконання функції голови ГР тощо). До припинення повноважень голова громадської ради, його заступник виконують покладені на них обов’язки».

Пропозиція Свяченого Ю.А. до пункту 5. «Питання про дострокове припинення повноважень голови громадської ради, його заступників може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі повноваження голови громадської ради, його заступників припиняються, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин від кількісного складу громадської ради». Запропонував замінити останню фразу так: «якщо за це рішення проголосувала більшість від кількісного складу громадської ради».

Голосували:

«за» - 4

«проти» -5

«утримались» -3

 Вирішили: залишити пункт 5 без змін.

 

Пропозиція Бульби В.О. до пункту 6. «Заступники голови громадської ради обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу ради. Заступники виконують  функції, покладені на них громадською радою та розпорядженням голови ради». Запропонувала замінити слово «рейтингового» на «відкритого», бо для рейтингового голосування в ГР мало членів.

Виступили:

Свячений Ю.А. та Ладиненко А.В. виступили за рейтингове голосування, оскільки така процедура передбачена типовим положенням про ГР. 

Голосували:

«за» - 5

«проти» - 5

«утримались» - 2

Вирішили: залишити пункт 6 в базовій редакції.

 

Пропозиція Свяченого Ю.А. внести до розділу V підпункт 9.1 «З метою якісного і професійного виконання функції секретаря громадської ради за її рішенням можуть покладатися також на представників інститутів громадянського суспільства, які є членами ГР». 

Голосували:

«за» - 11

«утримались» - 1

Вирішили: внести до розділу V підпункт 9.1 «З метою якісного і професійного виконання функції секретаря громадської ради за її рішенням можуть покладатися також на представників інститутів громадянського суспільства, які є членами ГР».

Пропозиція Свяченого А.Ю. до пункту 10. «Секретар громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження відносин із райдержадміністрацією та її підрозділами, вирішує питання інформаційного забезпечення роботи громадської ради та виконує інші функції за рішенням громадської ради». Запропонував виключити фразу «налагодження відносин із райдержадміністрацією та її підрозділами».

Калюжний В.Л. запропонував залишити без змін.

Голосували:

«за» - 11

«утримались» - 1

Вирішили:  залишити пункт 10 без змін.

 

Пропозиція Свяченого А.Ю. до пункту 21. «Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові  засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою  голови  громадської ради, голови райдержадміністрації або однієї третини  загального  складу її членів.  Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційній Веб-сторінці райдержадміністрації». Запропонував внести слово «чи заступника», щоб заступники могли ініціювати позачергові засідання ГР.

Голосували:

«за» - 11

«проти» - 1

Вирішили викласти в такій редакції: «Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою  голови чи заступника  громадської ради, голови райдержадміністрації або однієї третини  загального  складу її членів.  Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційній Веб-сторінці райдержадміністрації».

 

Пропозиція Свяченого А.Ю. до пункту 29 «Рішення, прийняті на засіданні громадської ради, оформляються  протоколом». Запропонував внести доповнення: «Рішення, прийняті на засіданні громадської ради, оформляються  протоколом, який засвідчується підписами присутніх членів ГР».

Голосували:

«за» - 1

«проти» - 10

«утримались» - 1

Вирішили: залишити пункт 29 без змін.

Пропозиція Свяченого А.Ю. до пункту 30. «Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційній Веб-сторінці райдержадміністрації, через ЗМІ та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення». Запропонував внести підпункт 30.1 «Звернення ГР розглядаються невідкладно, але не пізніше 10 денного терміну».

Голосували:

«за» - 2

«проти» - 7

«утримались» - 3

Вирішили: не доповнювати пункт 30 підпунктом 30.1

 

 

              Розділ VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

Пропозиція Свяченого А.Ю. до пункту 1. «Райдержадміністрація створює належні умови для роботи громадської ради, зокрема, забезпечує раду засобами зв’язку, приміщенням для діяльності та проведення її засідань, надає підтримку членам громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності громадської ради». Запропонував викласти в такій редакції: «Райдержадміністрація створює належні умови для роботи громадської ради, зокрема, забезпечує раду засобами зв’язку, приміщенням для діяльності та проведення її засідань, забезпечує членів громадської ради матеріально-технічними ресурсами щодо виконання ними своїх функціональних обов’язків (транспорт, канцелярія тощо)».

Голосували:

«за» - 2

«проти» - 4

«утримались» - 6

Вирішили: залишити пункт 1 в базовій редакції.

 

Голова ГР Калюжний В.Л.

Секретар ГР Костенко Л.В.