Положення про відділ

 1. Фінансове управління державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної держадміністрації, Головному фінансовому управлінню обласної держадміністрації.

 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації, наказами начальника Головного фінансового управління обласної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими у межах його компетенції, а також положенням про управління.

 3. Основними завданнями управління є:

 - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідний території;

 - складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд відповідної місцевої держадміністрації;

 - підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

 - здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

 - здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

 2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

 3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

 4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

 5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

 6) організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету, складає проект районного бюджету, готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

 7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

 8) здійснює у процесі виконання районного бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету;

 9) організовує виконання районного бюджету. Разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, органами державної податкової інспекції в Комінтернівському районі, забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

 10) складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції, щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

 11) здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

 12) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

 13) розглядає баланси, звіти про виконання бюджетів та інші фінансові звіти, подані відділенням Державного казначейства в Комінтернівському районі;

 14) проводить разом з державною податковою інспекцією в Комінтернівському районі аналіз стану надходження доходів до районного бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг;

 15) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

 16) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій;

 17) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

 18) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету;

 19) здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань;

 5. Управління має право:

 1) в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, державної податкової інспекції, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання;

 2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного Кодексу України;

 3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

 6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурами, підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, державною податковою інспекцією, контрольно-ревізійним відділом, відділенням Державного казначейства у Комінтернівському районі.

 7. Управління очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з начальником Головного фінансового управління обласної держадміністрації.

 Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної районної держадміністрації.

 8. Начальник управління:

 - здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

 - видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх;

 - затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки працівників управління;

 - розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

 - затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

 - забезпечує відповідальність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

 - призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

 9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління у межах виділених асигнувань затверджує начальник Головного фінансового управління.

 Кошторис та штатний розпис управління затверджує начальник Головного фінансового управління.

 11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в відділенні Державного казначейства і печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.