07.08.2015

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Лиманській районній державній адміністрації

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється районною державною адміністрацією.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної, а також регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, даним Положенням та іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями комісії є: 

координація дій органів управління, сил та засобів Лиманської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;

організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

планування роботи з розгляду питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 4.Комісія в  режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї завдань :

1) здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки; 

2) розглядає питання щодо:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об’єктів незалежно від форм власності і підпорядкування (далі - об’єкти), функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища, і подає відповідні пропозиції голові Лиманської районної державної адміністрації;

створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, територіальної системи централізованого оповіщення;

3) подає районній державній адміністрації пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

4) вживає заходів для розвитку діяльності, пов’язаної із здійсненням гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;

5) сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 

5. Комісія в режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об’єктів щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

2) вживає заходів для активації роботи, пов’язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

3) забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління,сил та засобів Лиманської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

4) організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань стосовновсебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги; 

5) розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;

6) організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення. 

6. Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об’єктів щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

2) забезпечує залучення сил і засобів Лиманської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;

4) організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

5) розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;

6) приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання ДСНС зазначених матеріалів;

7) вивчає обставини, що склалися, та подає до Лиманської районної державної адміністрації інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку. 

7. Комісія має право: 

1) заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об’єктів, розташованих на території Лиманського району, з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації; 

2) одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об’єктів, розташованих на території Лиманського району, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

3)залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби Лиманської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

4)залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об’єктів, розташованих на території Лиманського району (за погодженням з їх керівниками). 

8.Комісію очолює голова, який має двох заступників, у тому числі одного першого.

Головою комісії призначається заступник, у тому числі перший, голови Лиманської районної державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Посадовий склад комісії затверджується Лиманської районною державною адміністрацією.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі пропозицій територіальних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об’єктів, розташованих на території Лиманського району.

У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує перший заступник за дорученням голови комісії.

9. Голова Комісії:

1)веде засідання Комісії;

2) подає пропозиції керівникові Лиманської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо заохочення осіб, які брали участь в розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

3)звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення “позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

4)затверджує функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

10.Голова комісії має право:

1)залучати для ліквідації або запобігання виникненню надзвичайної ситуації будь-які транспортні, рятувальні, відбудовчі, медичні та інші сили і засоби відповідно до чинного законодавства;   

2)приймати рішення в межах повноважень комісії з питань реагування на надзвичайну ситуацію, віддавати розпорядження;

3)вносити пропозиції голові райдержадміністрації про заохочення (нагородження) осіб, які зробили значний внесок у розробку та реалізацію заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх наслідків;

4)делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій свої повноваження заступникам голови комісії.

11.Робочим органом (секретаріатом) комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення є сектор з питань надзвичайних ситуацій Лиманської районної державної адміністрації.

12.Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник або заступник голови.

Голова комісії забезпечує скликання та проведення планових і позачергових засідань, у тому .-числі і виїзних, здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх, оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії. З розгляду окремих питань, що не потребують залучення всього складу комісії, рішення комісії можуть прийматися робочою групою, що створюється із членів комісії та залучених фахівців.

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії, прийняті у межах повноважень, є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, керівниками підприємств, установ та організацій, об’єктів (суб’єктів) господарської діяльності незалежно від форм власності і господарювання.

Організація роботи комісії здійснюється головою комісії за допомогою відповідального секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.

13.У період між засіданнями, а також в разі загрози виникнення надзвичайної ситуації і під час ліквідації її наслідків, голова комісії має право приймати рішення самостійно.

14.У разі виникнення надзвичайної ситуації суто галузевого характеру в управліннях, відділах райдержадміністрації, організаціях, об’єктах господарської діяльності створюються оперативні групи, які очолюють їх керівники, що входять до складу комісії.

15.До виконання завдань комісії можуть залучатися спеціалісти різного фаху, виходячи з характеру та складності питань, які нею вирішуються. Члени робочих груп комісії можуть працювати в них на договірній основі, відповідно до чинного законодавства.

16.За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

17.Оплата праці членів комісії під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в умовах загрози для життя і здоров’я регулюється законодавством України.

18.Під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій члени комісії, посадові особи та фахівці, які залучаються до роботи як її члени, забезпечуються позачерговим міжміським телефонним та телеграфним зв’язком.

19.Транспортне забезпечення членів комісії у повсякденній діяльності і під час надзвичайних ситуацій здійснюється за рахунок відповідний міністерств, відомств, органів виконавчої влади, які вони представляють, під час роботи в районах чи осередках надзвичайних ситуацій - спеціально призначеним транспортом відомчих формувань.

20.Організація матеріального та побутового забезпечення членів комісії, включаючи харчування, під час роботи в районах або осередках надзвичайних ситуацій покладається на виконкоми сільських, селищних рад на території яких виникла ця ситуація.

21.Члени комісії на період проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, якщо цього вимагає обстановка, забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту.

22.При виникненні надзвичайної ситуації, залежно від типу аварій, катастроф, стихійного лиха, епідемії та епізоотії, їх масштабів та наслідків від складу комісії формують оперативні штаби, котрі приймають на себе керівництво ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.

23.Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.