06.08.2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛИМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Сектор з питань цивільного захисту Лиманської районної державної адміністрації Одеської області (далі – сектор) є структурним підрозділом Лиманської районної державної адміністрації який утворюється  головою  районної державної адміністрації і є підзвітним та підконтрольним голові Лиманської районної державної адміністрації Одеської області.

Сектор є органом управління Лиманської територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту населення і територій  (далі -  територіальна підсистема цивільного захисту).

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та  законами  України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими  відповідно  до  Конституції та законів України,  актами  Кабінету  Міністрів   України, наказами ДСНС, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту з питань цивільного захисту,оборонної роботи   та взаємодії  з правоохоронними органами                                                Одеської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Повне найменування юридичної особи: СЕКТОР З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛИМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

Скорочене найменування: сектор з питань цивільного захисту.

4. Основними завданнями сектору є:

1) участь у  реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

2) організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3) розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:   

1) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2) подає голові районної державної адміністрації:

пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню   надзвичайних   ситуацій   та   ліквідації їх наслідків;

пропозиції щодо включення до проектів місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту,  систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій,  ліквідації  їх наслідків;

3) здійснює  у  межах  своїх  повноважень збір,  накопичення, обробку і аналіз інформації  про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови районної державної адміністрації;

4) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо утворення  та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

5) координує  діяльність  сил територіальної підсистеми цивільного  захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

6) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;      

7) бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та   природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу  коштів  резервного  фонду  районного бюджету  для  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,  надання матеріальної та фінансової  допомоги  населенню,  яке  постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з  питань

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання в установленому порядку голові районної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у  надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

8) організовує та в установленому порядку  здійснює  контроль за створенням,  накопиченням,  збереженням,  розподілом і цільовим використанням матеріальних  резервів  для  запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

9) сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

10) організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

11) разом з РС ГУ ДСНС у Лиманському районі подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах  радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого  населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

12) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і  хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну   видачу  під  час  загрози  виникнення  або  виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

13) перевіряє  готовність  комунальних   аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

14) розробляє  і  здійснює  у  межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та  сил  територіальної  підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

15) готує та вносить на розгляд голови районної  державної адміністрації пропозиції щодо оголошення  окремих  місцевостей зонами   надзвичайної  ситуації  у  разі  виникнення надзвичайних ситуацій;

16) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

17) організовує  та  забезпечує  роботу  місцевої  комісії  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

18) здійснює у межах своїх повноважень контроль за  проведенням робіт з ліквідації наслідків можливих радіаційних аварій;

19) дає   оцінку   радіаційній   обстановці  на  територіях, забруднених унаслідок можливих радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;

20) готує  аналітичні  та  інформаційні  матеріали  про  стан захисту  населення,  яке  постраждало  від  наслідків  радіаційних аварій;

21) бере у межах  своїх повноважень участь у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

22) організовує роботу  із  забезпечення  готовності  системи зв'язку та оповіщення;

23) організовує роботу евакуаційної комісії в районі;

24) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

25) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Сектор має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного  захисту  та  в установленому  законодавством  порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про  усунення  порушень  вимог  цивільного захисту;

3) залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню  надзвичайних  ситуацій та їх виникненням, сили територіальної  підсистеми  цивільного  захисту  згідно  з планами взаємодії,  а також окремих спеціалістів за погодженням з їх керівниками.

7. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з  іншими  структурними  підрозділами  районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно  від  форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та  звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту з питань цивільного захисту,оборонної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами   Одеської обласної державної адміністрації

На посаду   завідувача сектору  призначаються цивільні особи у порядку, встановленому законодавством.

9. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за   виконання   покладених   на сектор завдань  та  прийняті  ним  рішення,  визначає ступінь відповідальності працівників сектору;

2) організовує діяльність сектору, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування  на надзвичайні ситуації;

3) забезпечує підготовку у межах своїх  повноважень  проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

4) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо прийняття рішень про  притягнення  до  відповідальності  посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

5) інформує  правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

6) бере участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту;

7) скликає в установленому порядку наради з питань,  що належать до його компетенції.

10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці  працівників сектору, кошторис, штатний  розпис затверджуються головою районної державної адміністрації.

11. Сектор є юридичною особою, має бланк. 

Місцезнаходження юридичної особи сектору з питань цивільного захисту Лиманської районної державної адміністрації Одеської області: 67500, Одеська область, Лиманський район, смт.Доброслав, пр. 40-річчя Визволення, 1