07.08.2015

Загальні відомості

Загальні відомості

 

Комунальна установа «Лиманська  центральна районна  лікарня» Лиманської районної ради, Одеської області – створена за рішенням Комінтернівської районної ради Одеської області від 17 серпня 2016 року № 123-VІІ, шляхом зміни назви установи Комінтернівської центральної районної лікарні Одеської області.

Вона є правонаступником зазначеного лікарняного закладу.                                                                      

         Лікарня, як комунальна установа, утворена Засновником в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини спільної комунальної власності територіальних громад  сіл та селищ  Лиманського району (майна, переданого лікарняному закладу з правом оперативного управління) і входить до сфери управління Засновника.

        Лікарня є самостійною лікувально-профілактичною медичною установою вторинного рівня в державній системі охорони здоров`я, що надає кваліфіковану амбулаторно-поліклінічну та невідкладну цілодобову стаціонарну медичну допомогу дорослому та дитячому населенню Лиманського району Одеської області.

        Лікарня має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах держказначейства та банках, печатку зі своїм найменуванням, штамп встановленого зразку та власні бланки з реквізитами. Лікарня не має у своєму складі інших юридичних осіб.

       Лікарня в своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» та «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України, Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров`я України, рішеннями сесій Одеської обласної ради, розпорядженнями голови Одеської облдержадміністрації, наказами Управління охорони здоров`я Одеської облдержадміністрації, рішеннями сесій Лиманської районної ради, розпорядженнями голови Лиманської районної ради, голови Лиманської районної державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

        Лікарня є неприбутковою комунальною установою.

      Лікарня має своє найменування:

       - повне – КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЛИМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЛИМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

      - скорочене – КУ «Лиманської  ЦРЛ».

      Юридична адреса (місцезнаходження) Лікарні: Україна, 67500 Одеська область, Лиманський  район, селище міського типу  Доброслав, вулиця Грубника, будинок 27

 

Мета і предмет діяльності:

        Метою діяльності Лікарні є :                                                                                        

- Забезпечення в повному обсязі  надання вторинного рівня безоплатної цілодобової та невідкладної кваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної  медичної допомоги населенню Лиманського району, спрямованої на збереження, поліпшення та відновлення його здоров'я.                                                                 

- Здійснення функцій методичного центру мережі структурних відділень Лікарні та підрозділів загальної практики-сімейної медицини, ФАПів та ФП Лиманського району,                                                                                         

- Здійснення обліку хворих та дії щодо організації взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

 

Предметом діяльності Лікарні у відповідності до Номенклатури лікарських спеціальностей затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 року № 359 та Номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів медичної освіти затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 жовтня 1991 року № 146, є здійснення медичної практики, а саме: акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія,  дитяча кардіоревматологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча неврологія, дитяча онкологія, дитяча нефрологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча стоматологія, дитяча урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, організація і управління охороною здоров’я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, пульмонологія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, зубний лікар, зубний технік, фельдшер, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, лаборант з бактеріології, рентген лаборант, сестра медична операційна, сестра медична з фізіотерапії, сестра медична з масажу, сестра медична з лікувальної фізкультури,  сестра медична з  функціональної діагностики, сестра медична з дієтичного харчування, сестра медична з стоматології, медичний статистик; діяльність, пов’язана з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, із заготівлею, зберіганням, консервацією та використанням крові та її компонентів (окрім пуповидної).

 

Лікарня має право безпосередньо надавати лише ті види медичних послуг та лікувально-профілактичної допомоги, що дозволені їй на підставі відповідної Ліцензії та результатів державної акредитації.

Основними видами діяльності Лікарні є:

        Надання медичної допомоги населенню Лиманського району згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів, медичних протоколів, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров`я.

       Організація надання населенню Лиманського району медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів. У разі, коли особа, яка звернулася до Лікарні, потребує медичних послуг, що не можуть бути надані безпосередньо Лікарнею з використанням її власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Лікарня зобов'язана направити таку особу до іншого закладу охорони здоров'я чи фахівця, який зможе забезпечити надання відповідних послуг.

       Своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи стаціонару і поліклінічного відділення сучасних методів і засобів діагностики та лікування.

       Систематична розробка і проведення заходів, направлених на покращення роботи в структурних підрозділах, підвищення якості лікувально-профілактичного медичного обслуговування населення району, зменшення захворюваності, інвалідності, загальної смертності.

      Організація проведення постійного підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу лікарні.

      Організація попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів працівників, які обслуговуються лікарнею і підлягають зазначеним оглядам.

      Організація і проведення заходів з санітарно-гігієнічного виховання населення району, пропаганди здорового способу життя.  

        Надання структурним відділенням та підрозділам загальної практики-сімейної медицини в районі організаційно-методичної допомоги в підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення.

        Координація лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи, яка проводиться всіма спеціалістами лікувального закладу  лікувально-профілактичними установами на території району.

       Організація, керівництво та контроль за  взяттям на облік хворих та громадян які потребують медичної допомоги, та рівнем статистичного обліку і звітності в структурних підрозділах лікарні  лікувально-профілактичних установах району

       Вивчення та розповсюдження досвіду передових лікувально-профілактичних установ області з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги вторинного рівня.

       Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєння чи інших розладів здоров`я.

       Організація планових виїздів вузькопрофільних лікарів-спеціалістів у амбулаторії, фельшерсько-акушерські та фельдшерські пункти для консультацій і надання практичної допомоги лікарям та медичному персоналу цих закладів з питань лікувально-профілактичної  роботи.

       Надання екстреної та консультативної кваліфікованої медичної допомоги будь-якому громадянину України, громадянам зарубіжних держав та особам без громадянства, особам які мають статус біженців і  які звернуться за медичною допомогою. Ця допомога здійснюється в порядку та на умовах визначених відповідними законами та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України та Постановами Кабінету Міністрів України. Єдиною підставою для отримання медичних послуг у Лікарні є стан здоров'я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних показань. Черговість доступу осіб, які звернулися до Лікарні, до медичних послуг регулюються виключно медичними критеріями та терміновістю надання послуг, що грунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров'ю конкретної особи.

       Ведення облікової  медичної документації та медичної статистики здоров`я населення,  проведення цієї роботи згідно встановленого МОЗ України переліку і контроль їх ведення в усіх структурних підрозділах Лікарні.

       Лікарня є базою для виробничої практики студентів вищих навчальних медичних закладів.

 

Юридичний статус:

Лікарня є самостійним господарюючим суб'єктом та наділена усіма правами юридичної особи. Права та обов’язки юридичної особи Лікарня набуває з дня її державної реєстрації. Лікарня  підпорядковується Комінтернівській районній раді, та утримується за рахунок медичних субвенцій з державного бюджету України місцевим бюджетам, обласного та районного бюджету.

Лікарня несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством України. Лікарня не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Засновника та органу Управління.

Лікарня має право укладати договори, угоди, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах. Договори оренди майна укладаються відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Лиманського району – закладів соціальної сфери, управління яким здійснює Лиманська  районна рада.

 

 

Майно та фінансово-господарська діяльність Лікарні.

         Майно Лікарні становлять основні фонди та інші необоротні активи, грошові кошти, оборотні активи та інші матеріальні та/або нематеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Лікарні.

       Джерелами формування майна Лікарні є:

- майно передане Лікарні Засновником;

- кошти Державного бюджету України, обласного та районного бюджетів;

- кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- кошти, що надходять за надання платних послуг;

- пасивні доходи;

- дотації, субвенції, субсидії, отримані з Державного бюджету України, обласного та районного бюджетів, Державних цільових фондів;

- доходи від надання в оренду майна.

        Майно Лікарні закріплюється за нею на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, Лікарня володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту та рішенням Засновника.  При цьому,  відчуження, списання, застава майна, що є спільною власністю територіальних громад  сіл та селищ Лиманського району, закріплене за Лікарнею на праві оперативного управління, здійснюється виключно за рішенням Засновника. Передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад  сіл та селищ Лиманського району, закріпленого за Лікарнею на праві оперативного управління, здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Комінтернівського району, управління яким здійснює Лиманська районна рада.

        Інші матеріальні цінності Лікарні, які будуть закріплені за Лікарнею на праві оперативного управління, є спільною власністю територіальних громад  сіл та селищ Лиманського району.

        Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за Лікарнею майна в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом та чинним законодавством України, безпосередньо або через уповноважені ним органи.

        Лікарня здійснює податковий, бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну та фінансову звітність згідно з чинним законодавством України.

        Посадові (службові) особи Лікарні у встановленому порядку несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення, достовірність бухгалтерського та податкового обліку та статистичної звітності.

 

Права та обов`язки Лікарні:

      Права Лікарні як медичного закладу вторинного рівня:

      Організовувати роботу всіх структурних відділень та підрозділів Лікарні, встановлювати режим роботи стаціонару та поліклініки, графіки прийому та обслуговування населення, роботи по наданню невідкладної медичної допомоги.

      Укладати договори (угоди) на покращення матеріально-технічного стану Лікарні, в порядку передбаченому чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

     Формувати кадровий склад структурних підрозділів та відділень Лікарні.

     Згідно вимог ст. 18 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» з дозволу Засновника надавати платні послуги, що входять до переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1138.

    Отримувати благодійні та спонсорські внески, добровільні пожертвування організацій, підприємств, установ, окремих громадян, інших фізичних та юридичних осіб, в порядку визначеному чинним законодавством.

     Користуватися і розпоряджатися наданими на правах оперативного управління Лікарні основними фондами і оборотними засобами з метою забезпечення надання медичної допомоги населенню. Укладати договори з підприємствами, установами і організаціями різних форм власності для забезпечення статутної діяльності закладу в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

      Запитувати та отримувати необхідну інформацію у лікувально-профілактичних закладів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах держави України для виконання покладених функцій.

 

      Обов’язки Лікарні як медичного закладу вторинного рівня:

      Тимчасово, до вирішення питання на законодавчому рівні,  на Лікарню покладено виконання функцій органу управління охороною здоров`я  Лиманського району. Лікарня, як орган управління охороною здоров`я району, підзвітна та підконтрольна Лиманській районній державній адміністрації з питань:

- забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони здоров`я вторинного рівня на території району в межах повноважень Комінтернівської районної державної адміністрації;

- здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандар-тів в сфері охорони здоров`я на території району;

- розробки та подання в установленому порядку Лиманської районній державній адміністрації пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району та охорони здоров’я, проектів бюджетів  району, забезпечення в межах своїх повноважень їх виконання;

- розробки та подання Лиманській районній державній адміністрації, Лиманській  районній раді пропозицій стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров`я, сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню;

- забезпечення прогнозування та планування розвитку лікувального процесу у Лиманському районі;

- вивчення потреб закладу охорони здоров`я, що належить до спільної власності територіальних громад Лиманського району у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, проведення аналізу ефективності їх використання;

- формування заявок на закупівлю медикаментів, медичного обладнання, лікарських засобів, спеціальних санітарних транспортних засобів, що централізовано постачаються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, організація відповідно до законодавства таких закупівель (тендерні закупівлі).

- проведення аналізу показників стану здоров`я хворих, що пройшли лікування на вторинному рівні надання медичної допомоги, розробка та забезпечення виконання заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності, пропагування здорового способу життя;

- сприяння відповідно до законодавства проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення району;

- координація в установленому порядку роботи із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню району під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- сприяння проведенню систематичного медичного обстеження (диспан-серизації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та осіб, евакуйованих і відселених із зон відчуження;

- організація відповідно до законодавства роботи з охорони материнства і дитинства,  контроль за станом здоров`я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах району незалежно від їх форми власності та підпорядкування;

- забезпечення організації швидкої невідкладної медичної допомоги населенню на території району;

- проведення роботи по профілактиці, ранньому виявленню та лікуванню туберкульозу, ВІЛ-СНІДу, інфекційних, онкологічних, професійних та інших захворювань і всіх видів травматизму на території району;

- забезпечення надання пріоритетної медичної допомоги вагітним жінкам, дітям, інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим декретованим контингентам населення, їх диспансерний нагляд та своєчасне оздоровлення;

- виконання організаційно-методичних та лікувальних заходів по ліквідації наслідків нещасних випадків, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій в разі їх виникнення.

- проведення належного обліку робочого часу працівників Лікарні та відповідної оплати за виконану роботу згідно чинного законодавства.

- забезпечення збереження персональних даних працівників та їх обробку згідно Закону України «Про захист персональних даних».

 

Управління Лікарнею:

Суб`єктом управління Лікарнею є Засновник – Лиманська районна рада. 

            Засновник (на пленарних засіданнях) в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом, приймає рішення про:

- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) діяльності Лікарні, створення ліквідаційної комісії;

- затвердження Статуту Лікарні та внесення змін до нього;

- відчуження, списання, застава майна, що відноситься до основних засобів та є спільною комунальною власністю територіальних громад  сіл і селищ Лиманського району, закріплене за Лікарнею на праві оперативного управління;

- передачу в користування (оренду) майна, що відноситься до основних засобів та є спільною комунальною власністю територіальних громад  сіл і селищ Лиманського району, закріплене за Лікарнею на праві оперативного управління, відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Лиманського району, управління яким здійснює Лиманська районна рада;

- призначення та звільнення Головного лікаря за поданням голови Лиманської районної державної адміністрації;

- створення комісій для перевірки фінансово-господарської діяльності Лікарні;

- притягнення Головного лікаря до дисциплінарної відповідальності;

- створення відокремлених підрозділів Лікарні (в тому числі гос-розрахункових );

- затвердження кошторису Лікарні на календарний рік на підставі затвердженого бюджету району;

- встановлення надбавок, доплат та надання матеріальної допомоги Головному лікарю Лікарні.

       Засновник також здійснює інші повноваження щодо управління лікарнею, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

       Керівництво Лікарнею здійснює Головний лікар, який призначається та звільняється з посади, відсторонюється від виконання обов’язків рішенням Засновника за поданням голови Лиманської районної державної адміністрації, та виконує трудові обов’язки за письмовим трудовим договором - контрактом, укладеним із Засновником.