Положення про управління

ПОЛОЖЕННЯ

про управління соціального захисту населення

Лиманської районної державної адміністрації

Одеської області

 

I. Загальні положення

 

         1. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації  Одеської області (далі - Управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

Повна назва: управління соціального захисту населення Лиманської районної державної адміністрації Одеської області.

 

          2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.

 

          3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики), розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, рішеннями районної та обласної ради, а також цим Положенням.

 

         4. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

         5. Управління є юридичною особою публічного права. Має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, власні бланки, має право на застосування печатки із зображенням Державного Герба України та своїм повним найменуванням з текстом відбитку « Україна Управління соціального захисту населення Лиманської районної державної адміністрації Одеської області код ЄДРПОУ 33767887».

 

II. Основні завдання

 

         1. Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Лиманського району у сфері соціального захисту населення, що включає:

 

             1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, охорони праці та зайнятості, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

 

              1.2. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення,  виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

 

             1.3. Призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

 

             1.4. Призначення та виплату тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

 

              1.5. Організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

 

              1.6. Розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

 

             1.7. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

             1.8. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення;

 

III. Основні функції:

 

        1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією:

 

            1.1. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

             1.2.  Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

             1.3. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах Лиманського району та вживає заходів до усунення недоліків;

 

             1.4. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 

             1.5. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

 

             1.6. Забезпечує ефективне і цільове використання районних бюджетних коштів;

 

              1.7. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

             1.8. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації;

 

             1.9. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень районної ради, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

             1.10. Бере участь у підготовці звітів голови районної  державної адміністрації для їх розгляду на сесії Лиманської районної ради;

 

             1.11. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

 

             1.12. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

             1.13. Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

              1.14. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

              1.15. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних районних рад;

 

              1.16. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

 

              1.17. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

             1.18. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

             1.19. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

              1. 20.  Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

             1.21.  Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

             1.22. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

             1.23. Забезпечує захист персональних даних;

 

             1.24. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

              1.25. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

 

             1.26. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

              1.27.  Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення;

 

         2. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

 

              2.1.  Забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

 

             2.2. Здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

 

              2.3. Здійснює моніторинг показників заробітної плати, своєчасності ії   виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців не нижче визначеного державою мінімального розміру;

 

              2.4. Забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

 

             2.5. Розробляє (бере участь у розробленні) районну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

 

              2.6. Бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, учасників АТО, звільнених у запас або відставку зі Зброїних Сил та інших військових формувань, та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

              2.7. Забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби);

 

             2.8. Бере участь у розслідуваннях групових, а також смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до законодавства, веде облік і аналіз нещасних випадків невиробничого характеру.

 

         3) З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

 

             3.1. Організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення, тощо;

бере участь у роботі комісій та робочих груп, утворених при районній раді та державній адміністрації, з питань соціального захисту населення;

 

             3.2. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

 

              3.3. Проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

 

             3.4. Здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

 

             3.5. Формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

 

              3.6. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

 

             3.7. Організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом "єдиного вікна" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

 

             3.8. Надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи "мобільних соціальних офісів";

 

             3.9. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

 

             3.10. Організовує роботу головного державного соціального інспектора;

 

         4. Здійснює призначення та виплату:

 

             4.1. Державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

 

              4.2.  Державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

 

              4.3. Щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

 

              4.4. Одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";

 

          5. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

 

              5.1. Організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

 

              5.2. Здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 

              5.3. Організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни,  праці, учасників АТО,  жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

 

             5.4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

             5.5. Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни, праці та учасникам АТО, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

 

             5.6. Аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

 

             5.7. Забезпечує виплату адресної грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення Лиманського району на підставі протоколу засідання координаційної ради та відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації;

 

                       5.8. Видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

 

             5.9. Організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

 

             5.10. Здійснює облік внутрішньо переміщених осіб;

 

              5.11. Забезпечує надання та виплату щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

 

              5.12. Надає адміністративну послугу – опрацьовує пакети документів для надання статусу багатодітним сім’ям;

 

             5.13. Готує клопотання до укомплектованих документів щодо порушення питання про присвоєння Почесного звання України «Мати – героїня» та направляє на розгляд до Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації;

 

          6. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

 

              6.1. Організовує роботу з визначення потреби у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

             6.2. Забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

 

              6.3. Спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

 

               6.4. Здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім'ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

 

              6.5. Подає пропозиції районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

 

             6.6. Подає пропозиції голові районної державної адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту районного бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

 

             6.7. Забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

 

             6.8. Забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

 

             6.9. Бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

 

              6.10. Сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

 

              6.11. Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

 

             6.12. У межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

             6.13. Сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

 

              6.14.  Подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

 

              6.15. Сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни,праці та учасникам АТО, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 

              6.16. Вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

 

              6.17. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

 

         7. У сфері соціальної інтеграції інвалідів:

 

              7.1. Здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

 

              7.2. здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

 

             7.3. Здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

 

             7.4. Здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

 

              7.5. Визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації;

 

             7.6. Подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

 

             7.7. Інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

 

             7.8. Інформує районний центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

 

             7.9. Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

 

              7.10. Здійснює призначення матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби та постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції;

 

             7.11. Вживає заходів в межах компетенції управління щодо соціального захисту сімей загиблих та поранених учасників АТО, інформує дані сім’ї про прийняті державою нормативно-правові акти щодо соціального захисту родин загиблих та поранених учасників АТО, надає консультативну допомогу, спрямовує за потребою до відповідних органів державної влади;

 

             7.12. Здійснює оформлення та видачу довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;

 

             7.13. Здійснює призначення та перерахунок щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів розташованих на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

        8. У сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

 

             8.1. Надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

 

             8.2. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами Лиманської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об'єднаннями громадян у сфері охорони здоров'я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім'ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей;

 

              8.3. Надає у межах своїх повноважень сім'ям та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

 

              8.4. Забезпечує у межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем та виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми;

 

             8.5. Забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

 

              8.6. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

 

              8.7. Забезпечує на районному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

 

             8.8. В межах компетенції вносить пропозиції відповідним органам стосовно зміни цін і тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами і послугами зв’язку;

 

             8.9. Затверджує паспорти автобусних маршрутів, розклад руху пасажирського транспорту всіх форм власності на внутрішньорайонній автобусній мережі;

 

             8.10. Виконує функції організатора перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що сполучають населені пункти в межах району, а також на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування. Вводить в дію рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу;

 

             8.11. Надає органам місцевого самоврядування пропозиції щодо розміщення та будівництва автостанцій та касово-диспетчерських пунктів обслуговування автобусів на внутрішньорайонній мережі;

 

             8.12. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

IV. Права управління:

 

         1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань:

 

             1.1.  Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

 

            1.2. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері соціального захисту населення;

 

             1.3.  Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

 

              1.4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

 

           2. Укладати від імені районної державної адміністрації договори:

 

             2.1. Із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що сполучають населені путки в межах району та забезпечує контроль за виконанням ними умов договору;

 

               2.2. Розривати достроково договір з автомобільним перевізником, у разі порушення ним умов договору і призначати для роботи на автобусному маршруті загального користування автомобільного перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови – призначити до проведення конкурсу автомобільного перевізника один раз на строк не більше ніж три місяці. За результатами розгляду вищезазначеного питання видаються розпорядження голови Лиманської районної державної адміністрації;

 

               2.3. Призначати у разі припинення автомобільним перевізником перевезення пасажирів на автобусному режимі загального користування 

перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови – призначити до проведення конкурсу автомобільного перевізника один раз на строк не більше ніж три місяці. За результатами розгляду вищезазначеного питання видаються розпорядження голови Лиманської районної державної адміністрації;

 

              2.4. Призначити у разі відкриття автобусного маршруту, який не має паспорта, один раз тимчасового  автомобільного перевізника на строк до трьох місяців, після чого за результатами функціонування маршруту приймати рішення щодо доцільності відкриття маршруту та проведення конкурсу. За результатами розгляду вищезазначеного питання видаються розпорядження голови Лиманської районної державної адміністрації.

 

V. Керівництво управління:

 

          1.  Управління очолює та контролює роботу відділів начальник, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняється з посади головою районної державної адміністрації, згідно із законодавством про державну службу, за погодженням  Одеської обласної адміністрації та Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, відповідно до встановленого законодавством порядку.

 

           2. На посаду начальника призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільно володіє державною мовою.

 

          3. Начальник управління є керівником державної служби управління соціального захисту населення Лиманської районної державної адміністрації Одеської області.

 

          4. Начальник управління, представляючи інтереси району в галузі соціальної сфери у відносинах з юридичними та фізичними особами:

 

             4.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

 

             4.2. Може мати заступника, який  призначається на посаду та звільняється з посади головою Лиманської районної державної адміністрації за поданням начальника управління та за погодженням заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних обов'язків);

 

              4.3. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Управління;

 

             4.4. Затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє функціональні обов’язки між ними;

 

             4.5. Організовує планування роботи з персоналом, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;

 

              4.6. Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби;

 

              4.7. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорії «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;

 

             4.8. Присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

 

             4.9. Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців;

 

             4.10. Здійснює планування навчання персоналу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеної відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковою відповідно до Закону України «Про державну службу»;

 

              4.11. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни;

 

             4.12. Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

 

             4.13. Приймає у межах повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

 

                4.14. Забезпечує організацію роботи з введення діловодства та кадрової роботи;

 

             4.15. Видає у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру; організовує та контролює їх виконання;

 

              4.16. Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

             4.17. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Управління;

 

             4.18. На період відсутності начальника Управління його обов’язки виконуються відповідною посадовою (службовою) особою згідно виданого ним наказу;

 

             4.19. Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  районної державної адміністрації;

 

              4.20. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

 

             4.21. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

 

             4.22. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

 

              4.23. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

             4.24. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

              4.25. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 

             4.26. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

 

              4.27. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

 

             4.28. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

             4.29. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

         5. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

 

VI. Матеріально-технічна база

 

          1. На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрати коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис посадової (відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою.

 

          2. Порядок використання, місце зберігання гербової печатки управління соціального захисту населення районної державної адміністрації та посадові особи, відповідальність за її зберігання, а також перелік посадових осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою затверджуються наказом управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

         3. Також застосовуються штампи з найменуванням установи та інші штампи, необхідні для роботи.

         4. Наказом управління соціального захисту населення районної державної адміністрації визначаються відповідальні особи та місця зберігання всіх печаток управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

         5. Штатний розпис та кошторис доходів і видатків Управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

 

         6.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

         7. Юридична адреса Управління: 67500 Україна, Одеська область, Лиманський район, селище міського типу Доброслав, вул. Центральна, 33.