ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури Лиманської районної державної адміністрації

Одеської області

1.Загальні положення

1.1 Відділ культури Лиманської районної державної адміністрації Одеської області (далі - відділ) є структурним підрозділом Лиманської районної державної адміністрації, що утворюється районною державною адміністрацією, та є підзвітним та підконтрольним райдержадміністрації та голові районної державної адміністрації, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний управлінню культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації.

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації, наказами начальника управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації, рішенням районної ради, районного виконавчого комітету та розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.3 Юридична адреса відділу культури: Україна, Одеська область, Лиманський район, селище міського типу Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, 2, 67500.

2.Основні завдання відділу культури

-  Забезпечення на території району реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини;

- здійснення відповідно до законодавства державного упраління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи;

-    забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

-  сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території району;

- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.

3. Відділ культури відповідно до покладених на нього завдань:

 

           -створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративного-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіно- і фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення ,сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок;

- здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури закладами культури району;

           - подає пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

           - сприяє виконкомам селищних та сільських рад у вирішенні питань соціально-культурного розвитку відповідної території;

           - розробляє проекти цільових і комплексних програм розвитку культури та мистецтв у районі і подає їх на розгляд голови райдержадміністрації;

           - надає організаційно-методичну допомлгу закладам культури району;

           - проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва ;

           - сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища району, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

           - створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті району, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території району;

           - веде облік пам`яток історії та культури, які розташовані на території району;

           - здійснює контроль за збереженням пам`яток історії та культури, які розташовані на території району;

           - організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;

           - сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, шкіл естетичного виховання в районі, а також формуванню естетичних смаків населення;

           - вживає заходів до зміцнення міжміських та міжрайонних культурних зв`язків відповідно до законодавства;

           - здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в закладах культури району;

           - подає управлінню культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації пропозиції щодо відзначення працівників культури району державними нагородами, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;

           - сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів культури району;

           - проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туризму на території району, узагальнює практику роботи суб`єктів господарювання усіх форм власності в туристичній галузі;

           - веде облік підприємств, організацій, установ району, що здійснюють туристичну діяльність, аналізує ефективність їх діяльності з метою організації туристичних поїздок;

           - ставить перед уповноваженими органами виконавчої влади питання про обмеження, призупинення функціонування суб`єктів туристичної діяльності, робота яких негативно впливає на збереження навколишнього природного та історико-культурного середовища;

           - розглядає клопотання про оголошення природних територій курортами місцевого значення, забезпечує розроблення проектів рішень з цих питань та подає в установленому порядку на розгляд районної ради відповідні пропозиції;

           - виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань;

           - відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконкомами селищних та сільських рад району, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об`єднаннями.

 

 

4.Відділ культури має право

 

           - залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об`днань громадян  (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

           - одержуватив установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів селищних та сільських рад району, підприємств, установ і організацій усіх форм власноті документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

           - скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

5. Керівництво відділу

 

           - відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником  управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту, стаж керівної роботи не менш як 3 роки та володіти державною мовою;

           - начальник відділу, представляє інтереси району в галузі культури у відносинах з юридичними та фізичними особами;

           - здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов`язки і ступінь відповідальності працівників відділу культури;

           - затверджує положення про підрозділи і служби відділу, функціональні обов`язки його працівників;

           - планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

           - видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;

           - призначає на посаду та звільняє з посади керівників та працівників структурних підрозділів відділу, відповідно до діючого законодавства;

           - заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на керівників та працівників структурних підрозділів відділу, відповідно до діючого законодавства;

           - подає на затвердження голові районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

           - розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

           - затверджує штатні розписи культосвітніх закладів;

           - розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників культури району державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

           - відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

           - завіряє копії документів, що стосуються діяльності відділу культури, для надання цих копій органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також третім особам;

           - накази начальника відділу видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації,  начальником управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

 

6. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

7. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

 

8. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства.

Відділ культури Лиманської районної державної адміністрації має право на застосування печатки із зображенням Державного Герба України та своїм повним найменуванням з текстом відбитку «Україна Відділ культури Лиманської районної адміністрації Одеської області код ЄДРПОУ 35348167»

На документах, що засвідчують права гроадян і юридичних осіб,на яких фіксується факт витрати коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис посадової ( відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою.

Порядок використання, місце зберігання гербової печатки відділу культури Лиманської районної державної адміністрації та посадові особи, відповідальні за її зберігання, а також перелік посадових осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою затверджуються наказом відділу культури районної державної адміністрації.

Також застосовуються штампи з найменуванням установи та інші штампи, необхідні для роботи.