ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу культури

Лиманської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

1.1 Відповідно до Положення  відділу  культури головний спеціаліст  відділу культурирайдержадміністрації призначається на посаду і звільняється з посади  головою райдержадміністрації. 

1.2 Головний спеціаліст відділу культурирайдержадміністрації забезпечує організаційну, консультативно-методичну та інспекторську роботу з питань охорони культурної спадщини.

1.3 Підпорядковується начальнику відділу культури. Призначається на посаду головою райдержадміністрації на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено чинним законодавством України.

1.4 В роботі керується Указами Президента України, постановами Міністерства культури України, наказами управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами начальника відділу культури та цією інструкцією.

1.5 Головний спеціаліст повинен знати:

- Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються держаної служби та регулюють розвиток сфери культури та охорони культурної спадщини.
- Правила ділового етикету.
- Інструкцію з діловодства.
- Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.
- Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
- Правила поведінки державного службовця.

1.6 Кваліфікаційні вимоги.Вища освіта гуманітарного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері упарвління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1 Забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури, виконання Законів України «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини» та інших нормативно-правових актів.

2.2 До основних напрямків діяльності головного спеціаліста відділу  культури та туризму відносяться:

- контролювання трудового законодавства в закладах культури району;

- оформлення  відповідної документації щодо працевлаштування та звільнення клубних працівників району, працівників відділу ;

 - порядок ведення, збереження, облік трудових книжок.

2.3 Веде облік документів з охорони і реставрації пам’ятників історії і культури, археології у районі;

2.4 Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини.

2.5 Забезпечує повноту і доступність інформації про об’єкти культурної спадщини.

2.6 Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища сіл та селищ, відродженню осередків традіційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

2.7 Головний спеціаліст відділу культури у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 

3. Права

3.1 Представляти відділ в інших органах виконавчої влади місцевого самоврядування при розгляді питань, що належать до його компетенції.

3.2 Запитувати, за згодою начальника відділу та отримувати від посадових осіб інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників райдержадміністрації інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків.

3.3 Оформляти проекти наказів з кадрових питань (звільнення, призначення, тижневе навантаження, і т.п.), що стосуються спеціалізації.

3.4 Вносити на розгляд керівника відділу культури пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу культури райдержадміністрації.

3.5 Брати участь з дозволу начальника відділу у нарадах, зборах, засіданнях з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками.

 

4. Відповідальність

4.1 Головний спеціаліст несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань, доручень та обов’язків, оформлення та упорядкування особових справ працівників відділу, оформлення та збереження трудових книжок, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста першої категорії відділу культури

Лиманської районної державної адміністрації

 

1.Загальні положення 

1.1 Відповідно до «Положення про відділ культури Лиманськоїрайонної державної адміністрації» спеціаліст першої категорії відділу культури призначається на посаду і звільняється з посади  головою райдержадміністрації з погодженням начальника відділу РДА.

1.2 Спеціаліст першої категорії підпорядковується начальнику відділу культури райдержадміністрації.

1.3 У своїй діяльності спеціаліст першої категорії відділу керується Конституцією і Законами України, правилами і нормами охорони праці, Посадовою інструкцією.

1.4 Кваліфікаційні вимоги.Вища освіта гуманітарного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста ІІ категорії чи в інших сферах управління за фахом не менше 1 року при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері упарвління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

2. Завдання та обов’язки

До основних напрямків діяльності спеціаліста першої категорії відділу  культури відносяться:

2.1   Здійснення  координаціїдіяльності суб’єктів туристичної  діяльності   усіх форм власності, які надають послуги,  пов’язані з організацією внутрішнього туризму та екскурсійну діяльність.

2.2 Організація  та забезпечення  контролю, аналізу та оцінки справ в цьому напрямі.

2.3 Аналіз стану розвитку підприємства сфери туризму,які надають послуги у сфері екологічного та сільського зеленого  туризму в області, готує пропозиції та заходи  щодо активізації розвитку цих видів туризму.

2.4 Участь в організації та проведені нарад, семінарів, конференцій різноманітних виставкових  заходів з питань туризму .

2.5 Бере участь  у розробці нормативних та організаційно – методичних документів.

2.6 Забезпечує дотримання туроператорами і  агентствами району  чинних  нормативних  актів, які регламентують сферу туризму у межах своїх повноважень.

2.7 Сприяє  популяризації регіонального туристичного продукту , підвищенню якості та розширенню  асортименту туристично – рекреаційних    послуг   шляхом залучення туроператорів і турагентів до участі у виставках , ярмарках , туристичних салонах, конференціях ,тощо.

2.8 Готує аналітично – інформаційні матеріали з питань розвитку туристичної галузі регіону для друкованих та електронних засобів масової інформації.

2.9 Повинен знати:  Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відділу культури та туризму   РДА , постанови,   розпорядження інші нормативно-правові акти , що регулюють розвиток культури та туризму;основи, економіки, фінансів, права та управління, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці  та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

 

3. Права 

Спеціаліст першої категорії відділу культури має право в межах своєї компетентності:

3.1 Представляти інтереси  відділу в органах місцевого самоврядування  з питань, що належать до його компетенції .

3.2 Брати участь у комплексних перевірках з питань дотримання законодавства місцевими органами виконавчої влади , органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями  різних форм власності з питань,що належать до компетенції відділу.

3.3 Використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від управлінь, відділів, організацій та інших районних служб, підвідомчих закладів, громадських об’єднань необхідних для виконання службових обов’язків. 

 

5. Взаємовідносини 

Спеціаліст першої категорії відділу культури працює в режимі ненормативного робочого дня за графіком, встановленим у відповідності до 40-годинного робочого тижня і взаємодіє з:відділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.