ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу культури

Лиманської райдержадміністрації

 

1.Загальні положення

1.1 Відповідно до Положення  відділу  культури РДА начальник відділу культурипризначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови  райдержадміністрації.

1.2 Начальник відділу культури підпорядковується голові райдержадміністрації.

1.3 Начальник відділу культури у своїй діяльності керується Конституцією, Законом  України «Про культуру», Законом України «Про місцеві державні адміністрації», нормативними документами, що стосуються державної служби, Указами Президента України, Постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня та районної державної адміністрації.

1.4 Начальник відділу культуриповинен знати:

Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються держаної служби та регулюють розвиток сфери культури та охорони культурної спадщини.

Правила ділового етикету.

Інструкцію з діловодства.

Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Правила поведінки державного службовця.

1.5  Начальнику відділу підпорядковуються: спеціалісти відділу, директори дитячих музичних шкіл, директор районного будинку культури,  директори  сільських будинків культури,  завідуючі  сільських клубів,   директор районного краєзнавчого музею, працівники централізованої бібліотечної системи , працівники централізованої  бухгалтерії  відділу.

1.6 За відсутності керівника відділу його обов’язки виконує особа, визначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7 Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта гуманітарного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

2.  Завдання таобов’язки

2.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу культури, розподіляє обов’язки між працівниками , очолює та контролює їх роботу .

2.2 Забезпечує виконання покладених на відділ культури завдань щодо реалізації  державної політики у сфері, дорученій відділу культури.

2.3 Визначає ступінь відповідальності працівників відділу культури райдержадміністрації.

2.4 Готує  пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відомчих установ  згідно чинного законодавства.

2.5 Затверджує положення про відділи дитячої музичної школи, районного Будинку культури, централізованої бібліотечної системи та затверджує розподіл службових обов’язків.

2.6 Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.

2.7 Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.

2.8 Забезпечує виконання Конституції України, Законів України, Указів Президента України , Постанов Кабінетів Міністрів України та Верховної Ради України, наказів і Інструкцій Міністерства культури та туризму, управління культури та туризму обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, розпоряджень обласної державної адміністрації , рішень обласної ради та районної ради з питань культури та туризму і культурного обслуговування громадян України.

2.9 Забезпечує  у  межах  компетенції  контроль  за станом справ у  сфері діяльності  відділу культури, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.

2.10 Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці відділу культури райдержадміністрації з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями  громадян.

2.11 Подає згідно чинним законодавством пропозиції керівництву районної державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу культури, своєчасне  заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

2.12 Контролює роботу з ведення діловодства у відділі культури райдержадміністрації.

2.13 Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни відділу культури та підвідомчих установ.

 

3. Права

Начальник відділу культури райдержадміністраціїмає право:

3.1 Представляти інтереси  відділу культури  РДА  в інших органах виконавчої влади  з питань напряму діяльності відділу.

3.2 Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.3 Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.

3.4 В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5 Залучати фахівців підпорядкованих структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.

3.6 Вносити пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.

3.7 Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків. 

3.8 В межах своєї компетентності підписувати та візувати документи.

3.9 Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.10 Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.

 

4. Відповідальність

4.1 Начальник відділу культури райдержадміністрації несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, законність прийнятих ним наказів.

4.2 Начальник відділу культури райдержадміністрації несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань, доручень та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

5. Взаємовідносини 

Начальник відділу культури райдержадміністрації працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, встановленим у відповідності до 40 годинного робочого тижня і взаємодіє з: відділами управління, відділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, управлінням праці, центром зайнятості, райвіськкоматом.