Інтерв'ю з О.Г. Марченко. Газета "Слава Хлібороба" 02.08.2014

 

Який нині порядок призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами?

 • Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами при­значається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітні­стю та пологами і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів та 56 (у разі ускладнених пологів або на­родження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Допомога надається у розмірі не менше 25% від розміру встановленого законом про­житкового мінімуму для працездатної особи із розра­хунку на місяць.

Підставою для призначення зазначеної допомоги є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка

 Чи змінилася виплата допомога при народженні дитини та які документи на сьогодні потрібні для 11 нарахування?

 • Так, виплата допомоги трохи змінилася. На дитину, яка народилася після ЗО червня 2014 р., виплачується 41280 гривень. Виплата здійснюється частинами, спо­чатку одноразово у сумі 10320 гривень решта суми - - протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Для осіб, у яких закінчився строк виплати допомо­ги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступні 12 місяців призначається допомога в розмірі 130 грн. до досягнення дитиною трирічного віку.

Допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під опису дитину у розмірі, установленому при народженні дитини. Якщо допомога така вже була призначена до моменту встановлення опіки, то виплата опікуну продовжується у тому ж розмірі. Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для н повноцінного утримання.

Для призначення допомоги при народженні дитини органу соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта, або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

 • заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається у довільній формі, із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини;

 • копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу).

Особи, що звернулися за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей (народжених до ЗО червня 2014 р.), подають копії свідоцтва про народження кожної дитини, яка врахо­вується під час визначення розміру допомоги. Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про встановлення опіки.

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни легалізовані документи її перебування, що засвідчують народження дитини.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Разова допомога на дитину в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини, або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про народження дитини та копії свідоцтва про смерть. У разі народження мертвої дитини допомога не призначається.

Особливості виплат у разі смерті дитини у перші години чи часи життя, або народження мертвого не­мовля, спеціалісти управління надають роз’яснення на місці.

  Чи залишився попередній порядок та умо­ви допомоги на дітей, над якими взято опіку або піклування?

 Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми” допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призна­чається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьків та відповідно до законодавства набули статусу дитини- сироти, або дитини позбавленої батьківського піклу­вання.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, не призначається у разі їх перебування на повному державному утриманні.

Виплата на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається в розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

У разі, коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, дер­жавна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної' допомоги. Розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної до­помоги враховується як середньомісячний розмір заз­начених виплат, одержаних на дитину за попередні шість календарних місяців.

У разі коли для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов'язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, то зазначена допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Для одержання допомоги на дітей, над якими вста­новлено опіку чи піклування, до органу соціального захисту населення подаються наступні документи:

 1. заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Інсоцполітики;

 2. копія рішення органу опіки та піклування, або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, або дитиною, позбавленої батьківського піклування;

 3. копія свідоцтва про народження дитини;

 4. довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклу­вання і є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, у якій зазначаються статус дитячого навчального закладу, і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт пере­бування у ньому дітей);

 5. довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення вико­ристовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електрон­них носіях інформації).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається спочатку на шість місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирі­шується на підставі заяви та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомо­ги, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до досягнення ними 18-річного віку включно.

Іншими підставами для припинення виплати є:

 • звільнення від виконання обов'язків опікуна чи піклувальника;

 • працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;

 • усиновлення дитини, передана дитини батькам;

Питання допомоги на дітей одиноким матерям також нині є дуже актуальним.

Відповідно до статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", право на допомогу на дітей одиноким матерям, мають матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про- народження дитини, виданому органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір), або запис про батька (матір),проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини. Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальник, або соціальну пенсію. одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи,не призначається. Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) У разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Розмір допомоги перераховується з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача допомоги до органу соціального захисту населення.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу соціального захисту населення подаються такі документи:

1. заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2. витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

3. копія свідоцтва про народження дитини; довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати году­вальника, або соціальну пенсію, подають копію свідоц­тва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенси.

Якщо діти навчаються за денною формою у за­гальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчаль­них закладах І-IV рівня акредитації, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами. Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається органами соціального захисту населення за місцем їх проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Яка допомога призначається та надається при усиновленні дитини?

 • Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).

Для призначення подаються такі документи:

 1. заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них), іцо складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

 2. копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

3) копія рішення суду про усиновлення дитини.

У разі смерті дитини до прийняття рішення про призначення допомоги при усиновленні дитини така допомога не виплачується.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання закон­ної сили рішенням про усиновлення дитини. Допомога призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється за рішенням органу, який призначив допомогу, прийнятим на підставі пропозицій служби у справах дітей, а у разі смерті дитини - повідомлення державного органу реєстрації актів цивільного стану з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.

Допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується усиновлювачу органами соціального захисту населення за місцем його реєстрації. Вона може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації.Через які установи можна отримати грошові виплати?  
Отримати виплати можна через “Укрпошту за місцем проживання або через уповноважені банки. Вибір за громадянами.

Хто несе відповідальність за подання неправдивих відомостей для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, а також ким проводиться перевірка поданих документів на виділення допомоги?

Органи, що призначають і виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми, мають право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення допомоги.

Підприємства, установи та організації несуть відповідальність за шкоду, заподіяну сім'ям з дітьми або державі внаслідок несвоєчасної видачі документів чи видачі неправдивих даних, і відшкодовують ЇЇ в установленому законом порядку. Особи, яким виплачується державна допомога зобов'язані повідомляти органи, що призначають і виплачують зазначену допомогу, про зміну всіх обставин, які впливають на її розмір(зміни у складі сім’ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім ї тощо). Суми державної допомоги сім’ям з дітьми, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із свідомо неправдивими відомостями, зокрема,про зміни у складі сім'ї, приховування обставин, які впливають на призначення і виплату державної допомоги тощо), стягуються згідно із законом.

Органи, що призначають і виплачують державну допомогу сім'ям з дітьми, мають право перевіряти матеріальне становище сімей з дітьми.