22.07.2019

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. № 432 
Київ

Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 239 від 04.04.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 червня 2017 р. № 432

ПОРЯДОК 
організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

{У тексті Порядку слова “учасник антитерористичної операції” і “Учасник антитерористичної операції” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “особа” і “Особа” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм організації органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

Оплата послуг із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 869; 2016 р., № 68, ст. 2292).

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

соціальна адаптація - допомога у проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

професійна адаптація - заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”“Про професійно-технічну освіту”“Про вищу освіту”“Про зайнятість населення”“Про професійний розвиток працівників”“Про соціальні послуги”“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” та інших нормативно-правових актах.

3. Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності (далі - особи) з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 16-1 Закону.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018}

4. Соціальна адаптація осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

Професійна адаптація осіб за робітничими професіями здійснюється шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь та побажань.

Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів державного бюджету підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, що мають право в установленому законодавством порядку на здійснення адаптації (далі - установи).

Професійна орієнтація осіб здійснюється обласними, Київським міським, міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості чи іншими установами у порядку, визначеному законодавством.

Особи одночасно мають право на соціальну та професійну адаптацію.

5. Професійна адаптація осіб з інвалідністю внаслідок війни організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії, визначеними в індивідуальній програмі реабілітації.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

У разі коли такі особи потребують особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, пристосованих навчальних місць, їх професійна адаптація організовується в установах та реабілітаційних установах, де створені відповідні умови.

6. Облік осіб, які пройшли соціальну та професійну адаптацію, ведеться Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за поданням органів соціального захисту населення шляхом внесення відомостей до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, а для учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, яким установлено інвалідність, - також до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018}

7. Особа для отримання послуг з професійної адаптації письмово звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються:

копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни);

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи;

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018}

для учасника антитерористичної операції - копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції.

{Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018}

Під час подання копії посвідчення, передбаченого абзацом четвертим цього пункту, особи пред’являють оригінал такого посвідчення.

{Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

8. Орган соціального захисту населення:

реєструє заяву особи у журналі, що ведеться за формою згідно з додатком 2;

видає особі направлення до обласного, Київського міського, міського, районного і міськрайонного центру зайнятості або іншої установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання за формою згідно з додатком 3;

видає особі направлення на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації за формою згідно з додатком 4.

Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості.

9. Особа на підставі направлення на професійне навчання зараховується до установи.

10. У разі організації професійного навчання за професіями, для набуття яких відповідно до законодавства вимагається проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, особа проходить його у закладах охорони здоров’я в установленому порядку.

11. Професійне навчання осіб здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

12. Строк професійного навчання осіб визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями.

13. Органи соціального захисту населення здійснюють контроль за проведенням заходів з професійного навчання осіб.

У разі дострокового відрахування осіб, направлених до навчального закладу на професійне навчання, навчальний заклад протягом п’яти робочих днів з дня відрахування подає органу соціального захисту населення копії наказів про їх відрахування та повертає різницю невикористаних коштів.

14. Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами особи отримують такі документи державного зразка:

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації - за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями;

документ про підвищення кваліфікації - за результатами підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою.

У разі підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення особи отримують посвідчення установленого зразка.

Особам, які навчалися професіям, пов’язаним з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об’єктах.

15. Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми професійного навчання осіб за робітничими професіями розробляються та затверджуються установами на основі державних стандартів освіти, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів, типових навчальних планів та типових навчальних програм за погодженням з органом соціального захисту населення, який укладав з такими установами договір про надання послуг з професійного навчання.

16. Строк професійної перепідготовки осіб встановлюється на основі строків, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому робочий навчальний план та програма перепідготовки можуть бути скорочені до 50 відсотків за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в особи диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

17. Тривалість навчального тижня для осіб не повинна перевищувати 36 академічних годин. Навчальний (робочий) час в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи установи згідно із законодавством.

18. У разі професійного навчання за індивідуальними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами особи вивчають теоретичний курс самостійно та шляхом одержання консультацій (15 відсотків загальної кількості годин) у викладачів та фахівців установ.

Виробниче навчання та виробнича практика проводяться індивідуально у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях установ під керівництвом майстрів або інструкторів виробничого навчання з числа кваліфікованих робітників в обсягах, передбачених робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

19. Особи з вищою освітою, які виявили бажання оволодіти робітничими професіями та працювати за набутою професією, проходять навчання згідно з пунктами 15-18 цього Порядку.

20. Професійна адаптація осіб з вищою освітою здійснюється шляхом отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації, спеціалізації.

21. Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми підготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації розробляються та затверджуються установами за погодженням з органом соціального захисту населення, який уклав договір з такими установами про надання послуг з професійного навчання.

22. Прийом на навчання для отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше особами освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста здійснюється згідно з умовами прийому до вищих навчальних закладів у відповідному році.

23. Строки підвищення кваліфікації та стажування встановлюються з урахуванням мети, складності навчання, професійної кваліфікації осіб та визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

24. Професійна адаптація осіб на курсах цільового призначення здійснюється на замовлення органу соціального захисту населення за навчальною програмою, затвердженою установою, що організовує відповідні курси, і погодженою з органом соціального захисту населення.

25. Курси цільового призначення організовуються у групах з чисельністю не більше 30 осіб.

26. Строк підвищення кваліфікації осіб шляхом навчання на курсах цільового призначення установлюється з урахуванням мети і складності навчання і становить не більше 500 годин.


 

Додаток 1 
до Порядку

ЗАЯВА 
про надання послуг із соціальної та професійної адаптації

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

 

Додаток 2 
до Порядку

ЖУРНАЛ 
обліку учасників антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності, які звертаються для отримання послуг із соціальної та професійної адаптації

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

 

Додаток 3 
до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ 
на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

 

Додаток 4 
до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ 
на професійне навчання