29.10.2014

Положення про відділ економічного розвитку та торгівлі Лиманської районної державної адміністраціїПоложення

про відділ економічного розвитку та торгівлі

Комінтернівської районної державної адміністрації1. Відділ економічного розвитку та торгівлі Комінтернівської районної державної адміністрації (далі Відділ) утворюється головою Комінтернівської районної державної адміністрації, входить до складу районної державної адміністрації і в межах Комінтернівського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Відділ підпорядкований голові Комінтернівської районної державної адміністрації, а також підзвітний Департаменту економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації, голови Комінтернівської районної державної адміністрації та цим Положенням.

4. Основними завданнями Відділу є забезпечення реалізації в районі:

 •  
  • державної політики економічного і соціального розвитку;

  • державної цінової політики;

  • державної регіональної політики;

  • державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

  • державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

  • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки Комінтернівського району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) разом з управліннями, відділами та секторами Комінтернівської районної державної адміністрації розробляє прогнози економічного і соціального розвитку Комінтернівського району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку Комінтернівського району;

6) забезпечує розроблення заходів щодо регіонального розвитку та контролює їх виконання;

7) забезпечує контроль за виконанням відповідних показників програм економічного і соціального розвитку Комінтернівського району на короткостроковий період;

8) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку Комінтернівського району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку території;

9) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток Комінтернівського району;

10) бере участь у складанні регіональних балансів попиту і пропозицій основних видів продовольчих ресурсів;

11) визначає інвестиційний попит Комінтернівського району та на основі визначених державою пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень, здійснює контроль за їх ефективним використанням;

12) готує пропозиції щодо надання державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, за рахунок коштів місцевого бюджету;

13) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату; готує і подає Департаменту економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери;

14) готує пропозиції щодо:

 • погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

 • фінансової допомоги на розвиток окремих інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних сферах виробництв;

15) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

16) готує пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із державного бюджету спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності;

17) разом з управліннями, відділами та секторами Комінтернівської районної державної адміністрації розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

18) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

19) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

20) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

21) організовує підготовку пропозицій до проекту плану заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва на наступний рік та забезпечує реалізацію заходів з її виконання;

22) проводить моніторинг щодо кількості проведених органами державного нагляду (контролю) планових та позапланових перевірок;

23) готує пропозиції щодо формування переліків підприємств, що підлягають корпоратизації;

24) бере участь у підготовці пропозицій щодо переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

25) забезпечує у межах своєї компетенції участь в інвентаризації та обліку об'єктів державної власності;

26) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту;

27) погоджує плани закупівлі товарів робіт і послуг, що придбаються за кошти міжнародної технічної допомоги;

28) аналізує та подає Департаменту економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

29) бере участь у розробці стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

30) разом з іншими структурними підрозділами Комінтернівської районної державної адміністрації бере участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС, Митним союзом, подає Департаменту економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації відповідні пропозиції;

31) бере участь разом з іншими структурними підрозділами Комінтернівської районної державної адміністрації в організації участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

32) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

33) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Комінтернівської районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

34) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

35) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

36) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

37) розробляє проекти розпоряджень голови Комінтернівської районної державної адміністрації;

38) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Комінтернівської районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

39) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

40) бере участь у підготовці звітів голови Комінетрнівської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

41) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

42 ) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

43) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

44) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

45) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

46) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

47) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

48) забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом;

49) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

50) забезпечує захист персональних даних;

51) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ має право:

 • одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Комінтернівської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 • залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Комінтернівської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Комінтернівської районної державної адміністрації в сфері цінової та інвестиційної політики, державної політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики та з питань розвитку підприємництва;

 • користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 • скликати в установленому порядку наради, семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 • представляти в установленому порядку інтереси Відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та апаратом Комінтернівської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Комінтернівської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Одеською обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

9. Начальник Відділу:

 • здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

 • подає на затвердження голові Комінтернівської районної державної адміністрації положення про відділ;

 • планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Комінтернівської районної державної адміністрації;

 • вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

 • звітує перед головою Комінтернівської районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

 • може за дорученням входити до складу колегії Комінтернівської районної державної адміністрації;

 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 • може за дорученням брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 • представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Комінтернівської районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови Комінтернівської районної державної адміністрації та заступників голови районної державної адміністрації;

 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;

 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

 • забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 • забезпечує в межах своїх повноважень збереження у Відділі інформації з обмеженим доступом;

 • відповідно до чинного законодавства України, виконує обов’язки державного адміністратора апарату Комінтернівської райдержадміністрації на період відсутності основного працівника;

 • здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова Комінтернівської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.